Одобрени урбанистички проекти

Урбанистички проект за село од Општ Акт-А1.1-КП 2030, КО Бањање Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево Урбанистички проект за село од Општ Акт-А4.3-КП 559, КО Бањање

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г3.1-КП 2474, КП 2473, КП 2475-3 и дел од КП 2472, КО Глуво Бразда

11-800-4-Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат-Г3.1-КП 2474, КП 2473, КП 2475-3 и дел од КП 2472, КО Глуво Бразда

ПП за изработка на УПВНМ за дел од КО Побожје

11-496-6_Решение за одобрување ПП ПП за изработка на Урбанистички план вон населено место за дел од КО Побожје

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат – Г2.1-КП 3481-1 КО Мирковци

11-588-5_Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат – Г2.1-КП 3481-1 КО Мирковци

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

11-488-4_Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда