Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

11-488-4_Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда

Решение за одобрување проектна програма за изработка на урбанистички проект

11-128-3_Решение за одобрување ПП 11-133-4_Решение за одобрување ПП 11-274-4_Решение за одобрување ПП-1 11-275-3_Решение за одобрување ПП-1 11-303-4_Решение за одобрување ПП-1 11-134-4_Решение за одобрување ПП 11-304-4_Решение за одобрување ПП-1

Предлог план и решение за одобрување

Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на УП со намена Г4.1-отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока Предлог планска програма Решение за одобрување ПП-1

Објава за Јавен увид

Објава за Јавен увид за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекси СЕА – Хотелски Комплекси НАЦРТ.pdf