вие ја прегледувате страната:

март 15, 2023

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон (производство на пвц столарија), на КП 2477 и КП 2476, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content