Објава за Јавен увид

Објава за Јавен увид за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекси

СЕА – Хотелски Комплекси НАЦРТ.pdf