Предлог план и решение за одобрување

Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на УП со намена Г4.1-отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока

Предлог планска програма

Решение за одобрување ПП-1