Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г3.1-КП 2474, КП 2473, КП 2475-3 и дел од КП 2472, КО Глуво Бразда