вие ја прегледувате страната:

Упис на деца во новата градинка

Во категорија:

Се соопштува на жителите на општина Чучер Сандево, дека Јавна општинска установа за деца -Детска
градинка „Мило Мое„- Чучер Сандево со адреса ул. 1 бр. 11 а Чучер Сандево ќе започне со згрижување и
воспитување на деца од 0 до 6 години.

Сите заинтересирани родители потребните информации околу уписот на децата ќе ги добијат во
Градинката, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

 

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
ЈОУДГ „МИЛО МОЕ„ Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content