вие ја прегледувате страната:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г2.1 – ЛЕСНА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА СО ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОИЗВОДИ, НА ДЕЛ КП 3116, КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content