вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект за изградба на објект со намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Заради големината на документот ве молиме почекајте да се вчита !

UP Kadri 02-2022-1
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content