вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 2846 и КП 2845, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content