вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 2668/1, КО Побожје, Општина Чучер Сандево и пристапен пат

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content