вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г 2.7 – Производство на хартиени цевки и амбалажа, КП 3619/2, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content