вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на нова градежна парцела на КП 2425/1, КП 2435/1, КП 2437, КП 2454 и дел од КП 2825/6, КО Глуво-Бразда, Општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content