вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект за село, за формирање на градежна парцела ГП 01.01, со намена А1.1. – домување во станбени куќи – слободностоечки, од Општ акт за село Бразда на КП 1823, КП 1821, КП 1820, КП 1818, КП 1817/1 и КП 1816, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content