вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 3121/1, КП 3121/2 и КП 3122/2 во опфат на ЛУПД, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content