вие ја прегледувате страната:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Изработка на Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела вон опфат на урбанистички план на КП.2887/1, КО. Глуво бразда Општина Чучер Сандево за изградба на објект со намена Г4.1 Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content