вие ја прегледувате страната:

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП.Бр.3144, К.О.Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content