вие ја прегледувате страната:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 1437/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content