вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на објект со намена Г4.1 – Отворени,полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 2892/1, КП 2893/1, КП 2894/1, КП 2895/1, КП 2908/2 и КП 2908/1 КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО.

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content