вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена А1.1 станбени куќи на КП 2557 и 2558, КО Мирковци и пристап до неа преку дел на КП 2566/1, КО Мирковци согласно Општ акт за село Чучер Сандево, Општина Чучер Сандево донесен со Одлука бр. 08-854/4 од 30.06.2015.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content