вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2.1 – ЛЕСНА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА (БРАВАРСКА РАБОТИЛНИЦА – ПРОИЗВОДСТВЕН ПОГОН СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ, МАГАЦИН, ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИСИРАЊЕ И МОНТАЖА НА ОПРЕМА) НА КП 2463, КП 2462 И КП 2457, КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content