вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија (браварска работилница – производствен погон со придружни содржини, магацин, производство, сервисирање и монтажа на опрема) на КП 2463, КП 2462 и КП 2457, КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content