вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект со план за парцелација за поделба и формирање на нови градежни парцели на ГП_1.1 од ЛУПД за објект со намена Г2 (решение бр. 11-666/3 од 04.06.2015 год) на КП 3130/1, КП 3130/2 и КП 3130/3, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content