вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП 3602/1, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content