вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б4.1 – ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ СО КАНЦЕЛАРИИ НА КП 1579, КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content