вие ја прегледувате страната:

Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела вон опфат на урбанистички план на КП.2887/1, КО Глуво Бразда – Општина Чучер Сандево за изградба на објект со намена: Г4.1 Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока Општина Чучер Сандево.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content