вие ја прегледувате страната:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б4.1 – ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ СО КАНЦЕЛАРИИ НА КП 1579, КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content