вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 1.1 со намена А4.3– семејни куќи за времен престој – викенд куќи на КП 3425/2 КО Мирковци, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content