вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 817, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content