вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на дел од КП 3341, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево и пристапен пат.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content