вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена A4.3 – Семејни куќи за времен престој – Викенд куќи, на дел од КП 5818 и дел од КП 5817/1, КО Кучевиште вгр, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content