вие ја прегледувате страната:

Јавен увид

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1-Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП.бр.3144, К.О.Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни лементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП 3602/1, КО Мирковци, општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2.1 – ЛЕСНА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА (БРАВАРСКА РАБОТИЛНИЦА – ПРОИЗВОДСТВЕН ПОГОН СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ, МАГАЦИН, ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИСИРАЊЕ И МОНТАЖА НА ОПРЕМА) НА КП 2463, КП 2462 И КП 2457, КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на објект со намена Г4.1 – Отворени,полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 2892/1, КП 2893/1, КП 2894/1, КП 2895/1, КП 2908/2 и КП 2908/1 КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО.

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во локалитет Кучевишка Бара, општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП 3602/1, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – згради од лесна градежна индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на на КП 3000/1, КП 3001/1 и дел од КП 2999 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content