вие ја прегледувате страната:

Јавен увид

Соопштение за јавен увид по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија – База за производство на aсфалт на дел од КП 1322, КО Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево и пристапен пат на дел од КП 1323, КО Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево

 

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП 3602/1, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид за Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела вон опфат на урбанистички план на КП 2887/1, КО Глуво Бразда – Општина Чучер Сандево за изградба на објект со намена: Г4.1 Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија – База за производство на aсфалт на дел од КП 1322, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево и пристапен пат на дел од КП 1323, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1-Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП.бр.3144, К.О.Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content