вие ја прегледувате страната:

Одобрени проектни програми

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија – База за производство на асфалт, на дел од КП 1322, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево и пристапен пат на дел од КП 1323, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Изработка на Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела вон опфат на урбанистички план на КП.2887/1, КО. Глуво бразда Општина Чучер Сандево за изградба на објект со намена Г4.1 Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока

Читај повеќе..

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на објект со намена Г4.1 – Отворени,полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 2892/1, КП 2893/1, КП 2894/1, КП 2895/1, КП 2908/2 и КП 2908/1 КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content