вие ја прегледувате страната:

Одобрени урбанистички проекти

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Згради од лесна градежна индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП 3000/1, КП 3001/1 и дел од КП 2999, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена А1.1 станбени куќи на КП 2557 и 2558, КО Мирковци и пристап до неа преку дел на КП 2566/1, КО Мирковци согласно Општ акт за село Чучер Сандево, Општина Чучер Сандево донесен со Одлука бр. 08-854/4 од 30.06.2015.

Читај повеќе..

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон (производство на пвц столарија), на КП 2477 и КП 2476, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 2843/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Почитувани заради голема содржина на предметот ве молиме почекајте да се вчита.

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content