вие ја прегледувате страната:

Одобрени урбанистички проекти

Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, од Општ акт за село Кучевиште, на КП 6013 и дел од КП 6012/1, КО Кучевиште вон град, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела на КП 1720/1, КО Глуво Бразда, согласно ЛУПД за изградба на комплекс на градби со намена лесна и незагадувачка индустрија и компатибилни намени на КП 1720/1, КП 3414/4, КП 3196, КП 3198/1 и КП 3198/2, м.в. под друма – Барица, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content