вие ја прегледувате страната:

Одобрени проектни програми

Проектна програма за изработка на Проектна Програма за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП 2998/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 2856 КО Глуво-Бразда, Општина Чучер Сандево за градба со намена Г2.5 индустрија за автомобили и делови –фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови , топлани и генераторски системи.

Читај повеќе..

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г4.5 – Градби за чување и складиштење на нафта и гас (Резервоари и цистерни за нафта, течен гас и нафтени деривати до 500м3) на делови од кп 1283/7 и 1284 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content