вие ја прегледувате страната:

Одобрени урбанистички проекти

Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела во Општ Акт за село Кучевиште согласно Член 58 Став (2) точка 3 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23) за КП 6234 и КП 6235, КО Кучевиште внг., Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела вон опфат на урбанистички план на КП.2887/1, КО Глуво Бразда – Општина Чучер Сандево за изградба на објект со намена: Г4.1 Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија – База за производство на aсфалт на дел од КП 1322, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево и пристапен пат на дел од КП 1323, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content