вие ја прегледувате страната:

Одобрени урбанистички проекти

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија (браварска работилница – производствен погон со придружни содржини, магацин, производство, сервисирање и монтажа на опрема) на КП 2463, КП 2462 и КП 2457, КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Згради од лесна градежна индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП 3000/1, КП 3001/1 и дел од КП 2999, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content