ПП за изработка на УПВНМ за дел од КО Побожје

11-496-6_Решение за одобрување ПП ПП за изработка на Урбанистички план вон населено место за дел од КО Побожје

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат – Г2.1-КП 3481-1 КО Мирковци

11-588-5_Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат – Г2.1-КП 3481-1 КО Мирковци

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

11-488-4_Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат-А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда

Решение за одобрување проектна програма за изработка на урбанистички проект

11-128-3_Решение за одобрување ПП 11-133-4_Решение за одобрување ПП 11-274-4_Решение за одобрување ПП-1 11-275-3_Решение за одобрување ПП-1 11-303-4_Решение за одобрување ПП-1 11-134-4_Решение за одобрување ПП 11-304-4_Решение за одобрување ПП-1 11-626-4_Решение за одобрување ПП 11-697-4_Решение за одобрување ПП