вие ја прегледувате страната:

Јавен увид

Соопштение за јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП 2998/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 2856 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево за градба со намена Г2.5 индустрија за автомобили и делови –фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови , топлани и генераторски системи

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија – База за производство на aсфалт на дел од КП 1322, КО Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево и пристапен пат на дел од КП 1323, КО Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево

 

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content