вие ја прегледувате страната:

Администрација

 
Име Презиме Назив на работното место Звање
САШКО КОМНЕНОВИЌ ГРАДОНАЧАЛНИК
РУМЕНА СОКОЛИЌ Раководител на одделение за нормативно-правни и општи работи Раководител на одделение
МАРИЈА МИСЕРДОВСКА Советник за нормативно правни работи и човечки ресурси Советник
ЛЕНЧЕ ПАВЧЕВИЌ Самостоен референт за архивско и канцелариско работење Самостоен референт
НУСРИ НУХИ Помлад соработник за јавни набавки Помлад соработник
ДРАГИ РАЈЧИЌ Возач II Возач II
СВЕТЛАНА ПОПОВИЌ Кафе-кувар Кафекувар/ка
ДАРКО ПАЛЕВСКИ Умножувач (копирант) Умножувач (копирант)
ДРАГАНА НИНКИКЕВА Умножувач (копирант) Умножувач (копирант)
СУЗАНА ГУРМЕШЕВИЌ Хигиеничар/ка Хигиеничар/ка
МАЈА КМЕТОВСКА УРДАРЕВСКА Советник за здравствена и социјална заштита Советник
СУЗАНА ПОПОВСКА Виш соработник за здруженија на граѓани и фондации Виш соработник
АМЕТ КОВАЧИ Соработник за невладини организации Соработник
МАРИЈА МОШЕВ Помлад соработник за водење на постапка за издавање на одобренија за градење Помлад соработник
СРЕЌКО СТАНКОВСКИ Виш соработник Виш соработник за комунални работи
БОБАН РАЈЧИЌ Помлад референт за административно-техничка поддршка Помлад референт
ВИОЛЕТА ЏЕПОВСКА Виш соработник за материјално финансиско работење Виш соработник
СВЕТЛАНА РАЈЧИНА Самостоен референт администратор на данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности Самостоен референт
СНЕЖАНА ПАЛЕВСКА Самостоен референт за данок на имот и комунални такси Самостоен референт
ВАСКО ФИЛЕВ Советник овластен градежен инспектор Советник
УБАВКА ШКАКАРОВА Општински комунален инспектор Советник
ЉУПЧЕ ШУТКОВИЌ Советник овластен инспектор за животна средина и комунални работи Советник
БИЉАНА ЧЕКАЛОВИЌ Самостоен референт комунален редар Самостоен референт
:
 
Име Презиме Е-Пошта Звање
САШКО КОМНЕНОВИЌ sasko.komnenovik@cucersandevo.gov.mk
РУМЕНА СОКОЛИЌ rumena.sokolikj@cucersandevo.gov.mk Раководител на одделение
ЛЕНЧЕ ПАВЧЕВИЌ lence.pavcevik@cucersandevo.gov.mk Самостоен референт
МАЈА КМЕТОВСКА УРДАРЕВСКА maja.kmetovska@cucersandevo.gov.mk Советник
СУЗАНА ПОПОВСКА suzana.popovska@cucersandevo.gov.mk Виш соработник
МАРИЈА МОШЕВ marija.moshev@cucersandevo.gov.mk Помлад соработник
СРЕЌКО СТАНКОВСКИ srekko.stankovski@cucersandevo.gov.mk Виш соработник за комунални работи
ВИОЛЕТА ЏЕПОВСКА violeta.dzepovska@cucersandevo.gov.mk Виш соработник
СВЕТЛАНА РАЈЧИНА svetlana.rajcina@cucersandevo.gov.mk Самостоен референт
СНЕЖАНА ПАЛЕВСКА snezana.palevska@cucersandevo.gov.mk Самостоен референт
ВАСКО ФИЛЕВ vasko.filev@cucersandevo.gov.mk Советник
УБАВКА ШКАКАРОВА ubavka.skakarova@cucersandevo.gov.mk Советник
БИЉАНА ЧЕКАЛОВИЌ biljana.cekalovik@cucersandevo.gov.mk Самостоен референт
:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content