вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 2668/1, KO Побожје, Општина Чучер Сандево и пристапен пат, со проектен опфат од 0,57ха.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content