вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – згради од лесна градежна индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на на КП 3000/1, КП 3001/1 и дел од КП 2999 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content