вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 2843/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Почитувани заради голема содржина на предметот ве молиме почекајте да се вчита.

UP_KP2843-1_po korekcii_signed (4)
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content