вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на нова градежна парцела на КП2425/1, КП 2437, КП 2454 и дел од КП2825/6, КО Глуво-Бразда, Општина Чучер Сандево.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content