вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г2.1 – Згради од лесна градежна индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП 3000/1, КП 3001/1 и дел од КП 2999, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content