вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија – База за производство на aсфалт на дел од КП 1322, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево и пристапен пат на дел од КП 1323, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content