вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид за Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела вон опфат на урбанистички план на КП 2887/1, КО Глуво Бразда – Општина Чучер Сандево за изградба на објект со намена: Г4.1 Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока Општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content