вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 355/1 КО Мирковци, Општина Чучер Сандево за градба со намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој – Викенд куќи

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content