вие ја прегледувате страната:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на објект со намена Г4.1 – Отворени,полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 2892/1, КП 2893/1, КП 2894/1, КП 2895/1, КП 2908/2 и КП 2908/1 КО ГЛУВО БРАЗДА,ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content