вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект со план за парцелација со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока за формирање на градежни парцели од ЛУПД на КП 3149, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content