вие ја прегледувате страната:

април 3, 2024

Соопштение за јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон на КП 2998/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..

Соопштение за јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 2856 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево за градба со намена Г2.5 индустрија за автомобили и делови –фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови , топлани и генераторски системи

Читај повеќе..

Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела во Општ Акт за село Кучевиште согласно Член 58 Став (2) точка 3 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23) за КП 6234 и КП 6235, КО Кучевиште внг., Општина Чучер Сандево

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content